wtorek, 2 października 2007

Salka muzyczna, studio

Poszukujemy miejsca na studio-salkę muzyczną. Miejsce powinno być nieużywane, klimatyczne, ciche, z dobrym dojazdem (najlepiej w centrum Wrocławia). Nie musi, a nawet nie powinno być wyposażone.

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie proszony o kontakt!!!

Grupa dyskusyjna

Zachęcam do korzystania z naszej grupy dyskusyjnej. Mail wysłany na: homini-assumus@googlegroups.com trafi do wszystkich naszych członków (przez ręce moderatora).
Adres strony naszej grupy, to http://groups.google.com/group/homini-assumus
Link dostępny z działu zobacz również.
Zapraszam!

Młode Nogi Wrocławia


Nasze stowarzyszenie wspólnie z Młodzieżowym Centrum Informacji i Rozwoju,portalem e-lama.pl, dlastudenta.pl i Radiem Luz organizuje młodzieżową ligę piłki nożnej "Młode Nogi Wrocławia".

Celem Ligi jest budowanie relacji społecznych poprzez integrację środowisk młodzieżowych (np. stowarzyszeń, firm, duszpasterstw akademickich) i wzmacnianie nieformalnych więzi. W ten sposób chcemy stwarzać i zapełniać przestrzeń, w której młodzi mieszkańcy Wrocławia włączają się w życie obywatelskie miasta, aktywnie kreując jego rzeczywistość.


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminiem i dokumentami, które można znaleźć w dziale "Młode Nogi Wrocławia" na stronie mlodzi.wroclaw.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w Lidze!


Pomysł pewnej chatki

W skrócie, o czym będzie ten post:
Postanowiliśmy zaopiekować się pewną chatką w pewnych górach. Chcemy to robić z kilku względów. Z miłości do gór, z chęci pomocy oraz po to by móc przebywać w miejscu, w którym można złapać dystans do tego świata.

Ze względu na prośbę właściciela chatki oraz faktu, że jest ona czymś dzikim i nieodnalezionym zdecydowaliśmy się nie publikować dokładnych danych o tym miejscu. Nie oznacza to jednak, że pomysł jest zamknięty na kogokolwiek. Każdy może wziąć w tym udział.

Sprawa jest prosta. Będziemy organizować wyjścia do chatki. Z ramienia stowarzyszenia zostanie wytypowana jedna osoba (chatar), który będzie koordynatorem przedsięwzięcia. Bezpośrednio organizowaniem wyjść będą się zajmować kierownicy. Do ich zadań należeć będzie poprowadzenie grupy wolontariuszy do chatki, nadzór nad wykonaniem zaplanowanego harmonogramu prac oraz pilnowanie porządku podczas wyprawy. Wypadu mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia, pomoc właścicielowi chatki w odrestaurowaniu tego miejsca oraz co najważniejsze pomoc w odnalezieniu harmonii z naturą i otaczającym nas światem.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
Marcin Roszak
+48608717992

Statut Stowarzyszenia Homini Assumus w pdf

Tutaj mozna pobrać statut naszego stowarzyszenia w formie pliku pdf

Statut Stowarzyszenia Homini Assumus

STATUT STOWARZYSZENIA


Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Stowarzyszenie Homini Assumus, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§2. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

§3.1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

3. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe.

§4.1. Stowarzyszenie zrzesza osoby, których dążeniem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju człowieka dla jego dobra, w szczególności w wymiarze duchowym, intelektualnym, moralnym, emocjonalnym, fizycznym, w sferze jego relacji rodzinnych i społecznych, a także jego kontaktu ze środowiskiem naturalnym oraz z kulturą i tradycją, z której wyrasta.

2. Realizując powyższe dążenia, Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności.

§5. Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 5. ochrona i promocja zdrowia;
 6. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 8. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 10. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, a także wspieranie i promocja nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. wspieranie i promocja krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. prowadzenie działalności kulturalnej, wspieranie i promocja rozwoju kultury i sztuki;
 14. ochrona dóbr kultury i tradycji;
 15. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 16. wspieranie i promocja rozwoju ekologii oraz ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 17. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 18. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 19. wspieranie i promocja rozwoju demokracji;
 20. wspieranie i promocja integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 21. wspieranie, promocja i organizacja wolontariatu;
 22. wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe innych organizacji pozarządowych w zakresie realizacji przez nie celów określonych w pkt. 1- 21.


§ 6.1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów, obozów szkoleniowych, dyskusji, debat publicznych, spotkań otwartych z ekspertami, kampanii informacyjnych, kursów, treningów, i szkoleń;
 2. organizację staży i praktyk;
 3. podejmowanie innych działań z zakresu edukacji, nie wymienionych w pkt 1 i 2, w szczególności z zakresu edukacji formalnej, nieformalnej i pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego;
 4. organizację wystaw, spektakli, festiwali i innych imprez kulturalnych, a także akcji społecznych;
 5. prowadzenie odpowiednich ośrodków, placówek, szkół i poradni;
 6. realizację odpowiednich programów i projektów;
 7. prowadzenie fachowego doradztwa;
 8. działalność badawczą;
 9. działalność wydawniczą i informacyjną; w tym produkcję i przedstawianie materiałów audio-wizualnych;
 10. dystrybucję materiałów i informacji zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 11. przygotowywanie i prowadzenie programów radiowych i telewizyjnych;
 12. przygotowywanie i prowadzenie stron internetowych;
 13. organizację opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w szczególności nad dziećmi i młodzieżą oraz aktywizację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych;
 14. promocję współpracy i lepszego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza w formie wspierania wymiany informacji oraz organizacji wymian, spotkań i obozów dla młodzieży z różnych krajów;
 15. organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, a także wycieczek krajoznawczych i podróży do miejsc pamięci;
 16. regularną i doraźną opiekę nad dziećmi lub organizację takiej opieki;
 17. fundowanie i przyznawanie stypendiów;
 18. organizację kultu religijnego, wydarzeń modlitewnych i ewangelizacyjnych;
 19. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej;
 20. współpracę z innymi podmiotami, krajowymi, zagranicznymi, wspólnotowymi lub międzynarodowymi;
 21. inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.

§7. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele są pokrewne celom Stowarzyszenia.

§9. Znak graficzny oraz wzór pieczęci Stowarzyszenia ustala Zarząd.


Rozdział 2

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§10.1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) honorowych,

3) wspierających.

2. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach wynikających ze statutu.

§11.1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, popierająca cele Stowarzyszenia, która przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych i złoży deklarację członkowską.

2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

3. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§12.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub pisemny wniosek przynajmniej jednej czwartej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§13.1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz prawne, których działalność statutowa i programowa nie jest sprzeczna z celami Stowarzyszenia i które wspierają działalność Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia, po uprzednim złożeniu deklaracji członkowskiej i określeniu formy wsparcia działalności Stowarzyszenia.

§14.1. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 2. uczestniczyć w zebraniach członków Stowarzyszenia;
 3. składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia;
 4. uczestniczyć w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 5. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

2. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§15. Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:

 1. przestrzeganie statutu Stowarzyszenia, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz regulaminów Stowarzyszenia;
 2. czynny udział w realizacji celów i w pracach Stowarzyszenia, w szczególności uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu;
 3. propagowanie idei i celów Stowarzyszenia oraz dbanie o dobre imię Stowarzyszenia;
 4. regularne opłacanie składek członkowskich.

§16.1.Członkostwo członka zwyczajnego lub wspierającego ustaje przez:

 1. rezygnację członka złożoną na piśmie na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd z powodu:
  1. niepłacenia składki członkowskiej przez członka zwyczajnego przez okres dwóch lat z rzędu,
  1. działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
 1. wykluczenie uchwałą Walnego Zgromadzenia, na pisemny i umotywowany wniosek Zarządu lub co najmniej jednej czwartej członków Stowarzyszenia;
 1. śmierć członka lub ustanie bytu osoby prawnej.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, wymaga zgodnych głosów bezwzględnej większości członków Zarządu przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

3. Od wymienionej w ust. 1 pkt. 2 decyzji przysługuje członkowi odwołanie do walnego Zgromadzenia, które należy złożyć na ręce Komisji Rewizyjnej lub Zarządu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie jest ostateczna.

4. Do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w ust. 3, członek jest zawieszony w swych prawach.

5. Członkostwo honorowe ustaje z powodu przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. 1, 3 i 4.


Rozdział 3

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany w statucie Zarządem,
  3. Komisja Rewizyjna

§18.1. Kadencja władz wybieralnych trwa 2 lata. W przypadku, w którym poprzednia władza zakończyła działalność przed upływem swej kadencji, władza wybrana na jej miejsce kończy swą kadencję w momencie, w którym zakończyłaby się kadencja poprzedniej władzy.

2. Wyboru władz dokonuje Walne Zgromadzenie na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w trybie głosowania tajnego.

3. W przypadku zmniejszenia się składu władz wybieralnych Stowarzyszenia w czasie kadencji władze te mogą uzupełnić swoje składy przez kooptację, jednak nie więcej niż o jedną trzecią składu pochodzącego z wyboru.

4. Członkami władz wybieralnych mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.

5. Funkcję członka władz wybieralnych pełnić można przez kilka kadencji.

§19.1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  1) wybór Komisji Rewizyjnej, Zarządu oraz Prezesa Stowarzyszenia;

  2) odwoływanie Komisji Rewizyjnej lub członków Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub członków Zarządu oraz Prezesa Stowarzyszenia

  3) uchwalanie zmian w Statucie;

  4) zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia i ich zmian;

  5) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia;

  6) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

  7) przyjmowanie sprawozdań od Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

  8) podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu;

  9) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków, Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach;

  10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;

  11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

  12) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia;

  13) podejmowanie uchwał w innych sprawach, wynikających z postanowień Statutu i przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§20.1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na dwa lata.

2. O miejscu, terminie oraz propozycji porządku obrad członkowie zawiadamiani są przez Zarząd z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym. Postanowienia niniejszego ustępu nie odnoszą się do Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie.

3. W przypadku członków wspierających lub honorowych można odstąpić od ich powiadamiania o Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. poprzedzającym, jeśli wiązałoby się to z nadmiernymi trudnościami.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający Stowarzyszenia, a także zaproszeni goście.

5. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:

1) na podstawie uchwały Zarządu;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony Zarządowi;

3) na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia złożony Zarządowi.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się najpóźniej w terminie miesiąca od daty podjęcia odpowiedniej uchwały lub zgłoszenia wniosku i w pierwszej kolejności obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. W przypadku nie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym terminie przez Zarząd, zwołuje je Komisja Rewizyjna.

§ 21.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych drugim, z wyłączeniami, które określa statut.

2. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych drugim.

3. Odwołanie Prezesa, odwołanie Zarządu lub jego członków, odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej członków, wykluczenie członka Stowarzyszenia oraz rozwiązanie jednostki terenowej Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim. Dotyczy to także zatwierdzenia decyzji Zarządu, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt. 2.

4. Walne Zgromadzenie w drugim terminie może się odbyć w dowolnym czasie po zakończeniu zebrania w pierwszym terminie, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

§ 22.1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. decydowanie o przyjmowaniu, a w przypadkach określonych w statucie - także wykluczaniu członków,
 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
 7. ustalanie budżetu Stowarzyszenia oraz opracowywanie sprawozdania z jego wykonania,
 8. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
 9. tworzenie jednostek terenowych Stowarzyszenia,
 10. prowadzenie wszelkich innych spraw wynikających z postanowień statutu, a także spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia, zwany dalej Prezesem, wybierany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Oprócz Prezesa w skład Zarządu wchodzi od dwóch do sześciu innych członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

3. Prezes spośród pozostałych członków Zarządu wyznacza Skarbnika. Po wyznaczeniu Skarbnika spośród pozostałych członków Zarządu Prezes może wyznaczyć swojego zastępcę.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek Prezesa lub dwóch innych członków Zarządu.

6. Pierwszy Zarząd oraz Prezes wybierani są na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia uchwałą członków założycieli, w głosowaniach tajnych. Pierwszy Zarząd spełnia obowiązki komitetu założycielskiego.

§23.1. Komisja Rewizyjna kontroluje przynajmniej raz w roku całokształt działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem strony finansowej.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. okresowa i bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia przy zawieraniu umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu,
 5. inne działania wynikające z postanowień statutu.

3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia lub zarządu jego jednostki terenowej. Nie mogą także pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia lub zarządu jego jednostki terenowej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości z tytułu zatrudnienia.

6. Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

7. Za pełnienie swoich czynności członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.).

8. Pierwsza Komisja Rewizyjna wybierana jest na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia uchwałą członków założycieli, w głosowaniu tajnym.

§24. Władze Stowarzyszenia są obowiązane rozpatrywać wszystkie uwagi i wnioski zgłaszane do nich przez członków Stowarzyszenia.

§25.1. Wybieralne władze Stowarzyszenia lub poszczególni ich członkowie mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji na pisemny i umotywowany wniosek:

  1. Komisji Rewizyjnej;
  2. Zarządu;
  3. przynajmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Wniosek o odwołanie Zarządu lub jego członków nie pochodzący od Komisji Rewizyjnej przedstawia się do zaopiniowania tej Komisji. Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej członków nie pochodzący od Zarządu przedstawia się do zaopiniowania Zarządowi.

3. Drugi termin Walnego Zgromadzenia w sprawie, o której mowa w ust. 1, może się odbyć najwcześniej po upływie 6 dni od pierwszego terminu.


Rozdział 4

JEDNOSTKI TERENOWE

§26.1. Jednostki terenowe Stowarzyszenia są tworzone decyzją Zarządu Stowarzyszenia lub uchwałą Walnego Zgromadzenia, na wniosek komitetu założycielskiego jednostki terenowej.

2. Jednostka terenowa Stowarzyszenia, zwana dalej w tym rozdziale Jednostką, może posiadać osobowość prawną. Decyzję w tej sprawie może podjąć Zarząd lub Walne Zgromadzenie, za zgodą komitetu założycielskiego Jednostki.

§27. Władzami Jednostki są:

 1. Zebranie Członków Jednostki;
 2. Zarząd Jednostki;
 3. Komisja Rewizyjna Jednostki.

§28.1. Do Zebrania Członków Jednostki stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 - § 21.

2. Do Zarządu Jednostki stosuje się odpowiednio postanowienia § 22.

3. Do Komisji Rewizyjnej Jednostki stosuje się odpowiednio postanowienia § 23.

4. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia może podejmować względem Jednostki wszelkie działania, które leżą w kompetencji Komisji Rewizyjnej tej Jednostki.

§29.1. Jednostka działa w oparciu o niniejszy statut oraz statut Jednostki, uchwalany przez Zebranie Członków Jednostki. Statut Jednostki nie może być sprzeczny ze statutem Stowarzyszenia.

2. Jednostka nie posiadająca osobowości prawnej może uchwałą Zebrania Członków Jednostki odstąpić od uchwalania własnego statutu.

3. Statut Jednostki podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może też udzielać Jednostce wskazówek odnośnie do jej działalności. Od decyzji Zarządu w powyższych sprawach przysługuje Jednostce odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§30. Członkowie Jednostki są pełnoprawnymi członkami Stowarzyszenia; w szczególności posiadają oni prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z § 14 i § 15.

§31.1. Jednostka terenowa może zostać rozwiązana uchwałą Zebrania Członków Jednostki bądź uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych drugim. Majątek Jednostki posiadającej osobowość prawną przekazuje się Stowarzyszeniu.

2. Do uchwały Zebrania Członków Jednostki w sprawie, o której mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio postanowienia § 21 ust. 2 oraz § 36 ust. 2.

3. W przypadku rozwiązania jednostki terenowej członkowie jednostki pozostają członkami Stowarzyszenia. Wykluczenie bądź rezygnacja z członkostwa może nastąpić jedynie na zasadach ogólnych.

§32. W kontaktach Jednostki ze Stowarzyszeniem Jednostkę reprezentuje Zarząd Jednostki.

§33. Do spraw nie uregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu.


Rozdział 5

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§34.1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. dochodów z działalności statutowej,
 4. dochodów z działalności gospodarczej,
 5. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 6. ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i subwencje.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

4. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań, potrzebne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

5. Zarząd jednostki terenowej może składać oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągać zobowiązania, wyłącznie na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.Rozdział 6

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§35.1. Zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może dokonać odpowiednią uchwałą Walne Zgromadzenie.

2. Drugi termin walnego Zgromadzenia w sprawie, o której mowa w ust. 1, może się odbyć najwcześniej po upływie sześciu dni od pierwszego terminu.

3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz organizacji społecznej, której cele statutowe są pokrewne celom Stowarzyszenia. Majątek może być podzielony na rzecz więcej niż jednej organizacji.